نوشته‌ها

روانشناسی رنگ گلها

روانشناسی رنگ گلها

روانشناسی رنگ گلها  عنوان مقاله ی پیش روست؛ انتقال احساسات با رنگها، در دوره ی حاضر ،قدرت رنگ ها به روشنی شناخته شده است . در طول زمان ها، طیف طبیعی رنگ ها در محیط به طور قابل ملاحظه ای بر زندگی روزانه ما اثر می گذارد . از رنگ دیوار ها ، …